افراد

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
 بهبود اصغرزاده
 تلفن : 35418133- 41 -98
 دورنگار : 35412140 - 41 - 98
 رایانامه :
کارشناس امور فرهنگی
 فیروز رنجگر
 تلفن : 35419718- 41 -98
 دورنگار : 35412140 - 41 - 98
 رایانامه :
 firooz_fr@yahoo.com
 
  کارشناس امور فرهنگی
مهدی آدم نژاد
تلفن : 35419971- 41 - 98
دورنگار : 35412140 - 41 - 98
رایانامه :
 
  کارشناس امور فرهنگی
علی بابایی
تلفن : 35419718 - 41 - 98
دورنگار : 35412140 - 41 - 98
رایانامه : alibabaey@gmail.com 
کارشناس امور فرهنگی
 وحید شاهدینی
 تلفن : 35539202- 41 -98
 دورنگار : 35412140 - 41 - 98
 رایانامه :
 shahdinivahid@yahoo.com
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.