افراد

 
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
 بهبود اصغرزاده
 تلفن : 35418133- 041
 دورنگار : 35412141-041
 رایانامه :
کارشناس مسئول امور فرهنگی
مهدی آدم نژاد
تلفن : 35419971- 041
دورنگار : 35412140 - 041
رایانامه
کارشناس امور فرهنگی
 حسن جعفری
 تلفن : 35419971- 041
 دورنگار :  35412140-041
 رایانامه :
کارشناس امور فرهنگی
زینب علی اشرفی
 تلفن : 35419971-041
دورنگار : 35412140-041
 
 رایانامه :

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.